Vilkår for ingeniørpraktik på ASE (til praktikvejleder)

VILKÅR FOR PRAKTIKVEJLEDEREN

Uddrag fra studieordning:

Som en del af diplomingeniøruddannelsen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet skal studerende et semester i ingeniørpraktik i en virksomhed.

Formålet med ingeniørpraktikken er, at den studerende i forbindelse med udførelse af opgaver af ingeniørmæssig karakter i en privat eller offentlig virksomhed skal: 

 • reflektere over den indlærte teori i forhold til hvordan ingeniørmæssige opgaver løses i praksis
 • erhverve gode arbejdsvaner samt udvikle samarbejdsevner og sans for helheder gennem direkte engagement i ingeniørmæssige opgaver og
 • motiveres til at indtage en ingeniørmæssig holdning til kurser og projektarbejd­e i den efterfølgende del af studiet

Praktikvejlederens opgaver:

 1. modtage og læse fokusrapporten
 2. aflægge virksomhed og praktikant et praktikbesøg
  a. mødes med praktikanten og en repræsentant for virksomheden
  b. følge op på fokusrapporten
  c. tage stilling til virksomhedens status som praktikvirksomhed
  d. fylde og aflevere besøgsrapport til praktikkoordinatoren
 3. modtage og læse praktikrapporten
 4. afholde evaluering med praktikanten
 5. bidrage til vidensdeling i faggruppen 

Fokusrapport

Praktikanten skriver fokusrapporten og sender den som pdf til praktiksekretæren:

Bygning, bygningsdesign og maskinteknik sendes til Helle Alfastsen hea@au.dk Elektronik, IKT, Elektrisk Energiteknologi, Sundhedsteknologi, Kemi og Bioteknologi sendes til Ina G. L. Thers ithe@au.dk.

Praktikbesøg

Praktikbesøget er en vigtig del af praktikvejlederens opgave. Besøget skal afklare en række punkter for både praktikanten og virksomheden:

 • diskutere praktikantens uddannelsesplan og fokuspunkter
 • orientere praktikanten om studiemæssige forhold i resten af praktikperioden
 • diskutere virksomhedens holdninger til praktikanten og arbejdsopgaverne
 • samle ønsker til kommende praktikanter, afgangs- eller laboratorieprojekter
 • notere virksomhedens bemærkninger i øvrigt
 • evaluere virksomhedens status som praktiksted

Alle disse forhold dokumenteres i besøgsrapporten og en kopi afleveres til praktikkoordinatoren.

Praktikrapport

Praktikanten skriver praktikrapporten, og sender den elektronisk i PDF-format til praktikvejleder praktiksekretæren (se nedenfor) Praktiksekretæren publicerer ligeledes rapporten.

Bygning, bygningsdesign og maskinteknik sendes til Helle Alfastsen hea@au.dk
Elektronik, IKT, Elektrisk Energiteknologi, Sundhedsteknologi, Kemi og Bioteknologi sendes til Ina G. L. Thers ithe@au.dk.

Samtale mellem praktikvejleder og praktikant

Efter modtagelse af praktikrapporten, afholdes en samtale med praktikanten. Samtalen finder sted senest 3 uger efter semesterstart. Samtalen tager udgangspunkt i fokus- og praktikrapporten og har til formål at evaluere hele praktikforløbet samt sætte dette i relation til den studerendes videre studium.

Evaluering

Følgende kriterier lægges til grund for praktikopholdes godkendelse:

 • Praktikanten skal fremvise en attest for gennemført praktik, underskrevet af praktikvirksomheden. Virksomhedens underskrift viser, at praktikanten i henhold til de beskrevne regler og procedurer har udført praktikken tilfredsstillende
 • Fokusrapporten
 • Praktikrapporten

Praktikantens eventuelle emner til afgangsprojekter fra praktikvirksomheden skal sendes videre til afgangsprojekt-koordinatoren.

Videndeling

Viden fra praktikperioden skal føres tilbage til uddannelser og udviklingslaboratorier. Hvert semester gennemføres der forløb, som sikrer, at der inddrages erfaringer med henblik på vurdering af behov for nye kurser, revurdering af eksisterende kurser og initiering af projekt- og udviklingsaktiviteter.

Procedurebeskrivelse

Praktikkoordinatoren afrapporterer skriftligt om studierelaterede forhold til Uddannelsesansvarlig og om udviklingsrelaterede forhold til Udviklingschefen.

Uddannelsesansvarlig og Udviklingschef initierer på baggrund heraf nye institutionelle initiativer med henblik på at sikre en løbende udvikling af uddannelser og udviklingsaktiviteter.


Godkendt af Studieledelsen
Version 11, 5. november 2013