Censorer

 Procedure for udpegning af eksterne og interne censorer 

 • AU-Studier udfærdiger første udkast til eksamen med og sender til kursusansvarlig underviser til gennemgang.
 • Kursusansvarlig underviser foreslår mulige censoremner – både eksterne og interne - til AU-Studier. Liste over beskikkede censorer er tilgængelig på [Censornet]
 • AU-Studier forespørger de foreslåede censoremner, om de har mulighed for at deltage og beder censoren give tilbagemelding
 • Bekræftelse betragtes som bindende aftale, indtil andet aftales.
 • Foreløbigt udkast til eksamensplan offentliggøres af AU-Studier på Blackboard. Planen sendes separat til eksterne censorer, mens interne censorer orienteres via BB-meddelelse om, at der foreligger en eksamensplan i BB gruppen EKSAMEN som alle på ASE og ENG har adgang til.
 • AU-Studier kan bede underviser/censorer specifikt om godkendelse, accept af datoer, tilbagemeldinger eller andet.
 • Eventuelle ændringer af tidspunkter aftales personligt mellem AU-Studier og intern/ekstern censor.
 • Der publiceres ændringsversioner af eksamensplanen i fornødent omfang – men der sendes ikke BB meddelelser med ud hver gang.
 • Såfremt en underviser ønsker at benytte en censor, som ikke er beskikket, kontakter vedkommende Uddannelsesansvarlig, som afgør, hvorvidt der er grundlag for at søge om beskikkelse. Studiesekretæren vil i givet fald sende invitation til den pågældende censorkandidat mhp. ad hoc beskikkelse.

 

Beskikkelse og habilitet (gælder kun eksterne censorer) 

 • Censorer beskikkes for en 4-årig periode af, efter indstilling fra Uddannelsesansvarlig
 • Reglerne omkring benyttelse af censorer fremgår af eksamensbekendtgørelsens kapitel 6.
  • Det bør som hovedregel tilstræbes, at den samme censor og bedømmer ikke sammen må bedømme inden for en periode på to år ud over én eksamenstermin, ét semester eller et halvt år (gentagen censur)
  • Inden for én eksamenstermin, ét semester eller et halvt år kan den samme censor og bedømmer således godt bedømme ved f.eks. syge- og omprøver eller ved længerevarende prøveperioder.
  • Der bør inden for en periode på 2 år ikke forekomme gensidig censur
  • Ministeriet har blødt hovedreglen op med følgende passus: ”Der er … ikke tale om et ufravigeligt krav. Er det ikke muligt at finde en ny censor med den rette faglighed inden for 2-årsperioden, er der som hidtil mulighed for at benytte den samme censor.”