Retningslinjer for udlån af Elbil Mitsubishi AZ 49 150

Retningslinjer for brug af Elbil Mitsubishi AZ 49 150

Brugere
Adgang til at låne bilen har alle ansatte med tilknytning til aktiviteter ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Studerende har ikke adgang til at låne bilen.

Reservation
Ansatte reserverer selv bilen i outlook: Bil, ASE, KB, Mitsubishi El-bil AZ 49 150.

Nøglen afhentes i lokale 100 på Finlandsgade 22, bygning 5125. Reservationen bortfalder, hvis ikke nøglen er afhentet i sekretariatet ved reservationens begyndelse. Der er plads til 4 personer i bilen.

Kørselsformål

Kun tjenstlig kørsel er tilladt, dvs. at bilen ikke må anvendes til privat kørsel og der må kun transporteres personer med et tjenstlig køremål.

Kørsel er kun tilladt i Aarhus og omegn, fordi rækkeviden er på 60-100 km ved en fuld opladning.

Hvis bilen skal lånes med hjem i forbindelse med møde eller andet næste dag, gælder følgende:

Bilen må ikke bruges til nogen form for privat kørsel. Hvis man skal købe ind på vejen hjem, skal bilen først stilles ved privaten, hvorefter man kan tage sin privatbil/cykel og foretage sine indkøb.

Bilen må ikke bruges til kørsel af private personer/børn. Det er ikke tilladt at hente og bringe børn i forbindelse med brug af skolens biler.

Medarbejderen erklærer på tro og love ved sin underskrift i kørebogen, at bilen (registreringsnr. AZ 49 150) alene må benyttes til erhvervsmæssig kørsel for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Bilens fører før kørslen:

Gyldigt kørekort skal medbringes.

Nærværende retningslinjer forudsættes bekendt inden kørslen påbegyndes.

Rapportere evt. manglende rengøring m.m. som man evt. selv senere kan blive draget til ansvar for.

Vær altid opmærksom på, hvor meget strøm der er tilbage, så du ikke kører ”tør”.

Bilens fører under kørslen:

Sker der færdselsuheld under kørslen, skal uheldet beskrives og den eventuelle modparts navn, adresse, forsikringsselskab og policenummer noteres. Se ligeledes generelle bemærkninger omkring forsikring. Kontakt evt. sekretariatet på tlf. 41 89 30 20.

Går bilen i stykker under kørslen, så den ikke længere kan benyttes, så kontakt autohjælpen på tlf. 70 113 113. Vores kundenummer ved autohjælpen er 87 15 00 00. Bilen skal køres til dette værksted: CarService, Brendstrupvej 46, 8200 Århus N, tlf.: 86 16 15 16.

Hvis opladning bliver nødvendig, kan du finde en opladningsstander nær dig på dette link: ladekort.danskelbilalliance.dk  

Du er selv ansvarlig for skift af viskere, påfyldning af sprinklervæske m.m. Dette kan købes med Circle K-kortet, der udleveres sammen med nøglen. Husk kvittering. Evt. andre udgifter betales med dit eget private kreditkort.

Tobaksrygning er forbudt i bilen.

Bilens fører efter kørslen:

Bilens kørebog ajourføres med:

  • oplysninger om kørslens formål, kørsel til og fra.
  • kilometertælleren før og efter, samt antal kørte km.

Ved aflevering skal bilen være rengjort indvendig. Hvis bilen ikke er rengjort tilfredsstillende, bliver den rengjort af ASE’s rengøringsfirma for rekvirentens regning. Aflevering af kørebog og nøgler til Sekretariatet, Finlandsgade 22. Skader, fejl, mangler eller uregelmæssigheder meddeles.

Bilen skal altid sættes til opladning ved hjemkomst. Lade stikket er i bilen. Der er reserveret en parkeringsplads bagved bygningen Finlandsgade 22.

Bilen må gerne stå til opladning til næste bruger.

Bilen skal afleveres på Ingeniørhøjskolen inden almindelig lukketid: kl. 15.30 mandag-fredag og kl. 15 om fredagen. Hvis det ikke er muligt at nå tilbage inden dette tidspunkt, skal det aftales med sekretariatet på KB, hvorledes nøgle og kørebog afleveres.  

Alle døre skal ved aflevering være låst.

Generelle bemærkninger om forsikring:

I forbindelse med skader eller lignende er Ingeniørhøjskolen omfattet af statens selvforsikring. Hvis bilen er indblandet i en ulykke med det andet køretøj/cykel/person er det vigtig at få modpartens adresse (se gerne legitimation), og navn på forsikringsselskab.

Færdselsuheld med to parter involveret
Ved et færdselsuheld med to parter involveret er det som hovedregel modpartens ansvarsforsikring, der skal betale for den anden parts personskade.

Hvis skolens bil bliver involveret i et færdselsuheld vil det derfor altid være modpartens ansvarsforsikring, der skal betale erstatning for eventuelle personskader til føreren og passager(er) i skolens bil. Tilsvarende vil skolen skulle betale erstatning til føreren og passager(er) i modpartens motorkøretøj.

Eneuheld, hvor skolens bil kører galt
I tilfælde af, at skolens bil kommer ud for et eneuheld, eksempelvis hvis bilen kører ind i et vejtræ, vil passager(er)have krav på erstatning fra den lovpligtige ansvarsforsikring for køretøjet. Det følger af bestemmelsen i færdselslovens § 101, og gælder også i forbindelse med tredjemands tyveri af køretøjet.

Med hensyn til føreren er vedkommende ikke dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring, og vedkommendes personskade ved eneuheld dækkes således ikke efter reglerne om statens selvforsikringsordning.

Hvis føreren er ansat ved skolen, og personskaden opstår i forbindelse med tjenstlig kørsel, vil personskaden kunne anmeldes som en arbejdsskade.

Studerende dækkes som udgangspunkt ikke, og skolen skal derfor sikre sig, at vedkommende har en privat ulykkesforsikring, inden man godkender vedkommende som fører af skolens biler.

 

AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN 1. APRIL 2016/REVIDERET 25. MAJ 2018