Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  ASE medarbejderportal Arbejdsmiljø Fysisk og psykisk arbejdspladsvurdering (APV)

Fysisk og psykisk arbejdspladsvurdering (APV)

Fysisk APV:

Der er i efteråret 2015 blevet lavet en fysisk APV.

Alle, der havde kommentarer til det fysiske arbejdsmiljø, blev kontaktet af repræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne. For de input, hvor der var behov for aktion, blev der lavet en handleplan med ansvarlige og en tidsplan. Alle handleplaner er gennemført bortset fra udfordring med indeklimaet på Navitas. Der sker løbende optimering i samarbejde med Facility Management for at få løst dette.

Psykisk APV:

Der er i 2016 blevet lavet en psykisk APV ved hjælp af et elektronisk spørgeskema. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen kan ses i rappporten her.   

Fælles tiltag
Generelt viste resultatet af den psykiske APV og de efterfølgende dialogmøder, at der samlet set på Ingeniørhøjskolen ikke er de helt store udfordringer. Der er derfor kun tre områder, som har udløst fælles tiltag på tværs af afdelingerne:

1) I forhold til arbejdsbyrde, stress og ensomhed tegner der sig et generelt billede af, at det er adjunkterne, der oplever de største problemer set i forhold til andre VIP’er samt TAP’er. Der afholdes derfor et fælles møde for alle adjunkter, hvor problemstillingerne tages op. Og efterfølgende vil en arbejdsgruppe sørge for konkrete løsningstiltag.

2) Der er et bredt ønske blandt ASE’s medarbejdere om flere sociale/faglige arrangementer, som går på tværs af afdelingerne. Der er derfor nedsat et arrangementsudvalg med repræsentanter fra alle afdelinger, som skal organisere dette.

3) Resultatet af vores psykiske APV viste desuden, at der er mellem 2-3%, som har besvaret, at de har oplevet forskellig form for mobning og chikane. Det tyder dog på, at de to procent skyldes en misforståelse af svarmulighederne, da der i to tilfælde var blevet sat kryds ved alle former for mobning og chikane. For at tage hånd om dette blev problemstillingen taget op på alle afdelingers dialogmøder, hvor lederen opfordrede de ansatte til at komme til lederen, arbejdsmiljørepræsentanter eller tillidsmænd, hvis de havde oplevet noget sådant. Der er i denne forbindelse ikke nogen medarbejdere, der har gjort dette.

Lokale tiltag
Emner, der ligger udover ovenstående er blevet behandlet på dialogmøderne på de enkelte afdelinger, hvor der også er blevet iværksat lokale løsningstiltag.

Oversigt over arbejdsprocessen:

  • Orienteringsmøder i udviklingschefforum, lederforum, LAMU og LSU
  • Dialogmøder på afdelingerne
  • Opfølgning i udviklingschefforum, lederforum, LAMU og LSU
  • Opfølgning på afdelingsmøder
  • Orienteringsmøde for alle medarbejdere om resultatet af processen
95787 / i31